recht op loonstrook
 
 
Artikel 7626: BW Loonstrook Wetboek.
De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de gespecificeerde bedragen waaruit dit is samengesteld, van de gespecificeerde bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag recht heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft voorgedaan.
Loon in de horeca FNV Horeca.
Op je loonstrook staat het bedrag dat je bruto verdient. Je kunt lezen hoeveel belasting en welke premies hiervan worden afgetrokken. Wat je overhoudt, is je netto salaris. Je netto salaris is het bedrag dat je uiteindelijk op je bankrekening gestort krijgt. Aan het eind van het jaar ontvang je een jaaropgaaf van je werkgever. Dit is een samenvatting van alle loonstrookjes die je in dat jaar hebt ontvangen. De jaaropgaaf gebruik je weer voor je inkomensaangifte. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst. Verdien jij waar je minimaal recht op hebt? In deze loontabel zie je wat je wettelijk minimaal moet verdienen per 1 januari 2020.: 21 jaar en ouder. Minimale brutobedragen per 1 januari 2020. Bedragen bij fulltime dienstverband. Minimumloonbedragen stijgen 2 keer per jaar: 1 juli en 1 januari. Verdien je het minimumloon, check dan 2 keer per jaar je loonsverhoging.
Stap 10 Loonstrook aan werknemers geven.
Voor de loonstrook is er geen verplicht model: u gebruikt eigen formulieren. Als u gebruikmaakt van een salarissoftwarepakket, dan is een loonstrook in de meeste gevallen onderdeel van het softwarepakket. Vraag dit na bij uw softwareleverancier. Gegevens op de loonstrook. U moet op de loonstrook verplicht de volgende gegevens vermelden.: het brutoloon in geld. de gespecificeerde samenstelling van het bruto of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed. de gespecificeerde bedragen die u op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag. de wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft.
Loonstrook Kassa.
Afgelopen 2 en half jaar ben ik dienst geweest bij een groot bedrijf in de detailhandel. Nu ben ik de afhelopen maand helaas in de ziektewet beland en heb ik besloten om afscheid te nemen en ergens anders te gaan werken. Nu heb ik mijn laatste loonstrook ontvangen waar op staat dat ik in mijn ziektewet verlof uren heb staan e Lees meer.
Bovenwettelijke vakantiedagen wat zijn dat? HelloLaw. Pals. MR. in opleidingen. Dialogue BV. SDU. Dutchify.
Daarna komen deze dagen te vervallen. Dit betekent dat de bovenwettelijke vakantiedagen die je in 2015 hebt gekregen, nog 5 jaar kunnen worden meegenomen, dus tot en met 2020. Waar kan ik zien of ik bovenwettelijke vakantiedagen heb? Waar kan ik zien of ik bovenwettelijke vakantiedagen heb? Vakantiedagen zijn onderverdeeld in wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen heb je op basis van de wet en bestaan uit 4 maal jouw arbeidsomvang per week.
ARBEIDSRECHTER.nl: info over loonstrookje Arbeidsrechter.nl.
Dit wordt ook wel loonstrook loonstrookje of salarisspecificatie genoemd. Deze loonstaat bevat de volgende gegevens art 7626: BW.: De naam van de werkgever en de medewerker en de overeengekomen arbeidsduur. De termijn waarop de uitbetaling betrekking heeft. De bedragen waaruit het in geld vastgesteld loon is opgebouwd. De hoogte van onkostenvergoedingen en andere toekenningen die geen loon zijn, worden eveneens apart vermeld. De bedragen die op het salaris zijn ingehouden. Het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer minimaal recht zou hebben 4.1.6. Deze verplichting geldt niet, wanneer een dergelijke opgave bij een vorige loonbetaling is verstrekt en er sindsdien geen wijzigingen in de bovenstaande bedragen zijn gekomen.
Alles over Loon, Salaris, Arbeidsrecht en Carriere in Belgie Loonwijzer.be.
Wat is het effect van het coronavirus op werk en privé in Belgie en daarbuiten? Stichting Loonwijzer WageIndicator Foundation en verwante onderzoeksgroepen zouden het op prijs stellen als je de enquête over werk en privé in tijden van het coronavirus invult.
Te veel of te weinig betaald Informatie rijkspersoneel P-Direkt.
Controleer op iedere salarisstrook of alles klopt. Heeft u te veel of te weinig salaris ontvangen? Neem dan contact op met uw werkgever. Doe dit zo snel mogelijk. Daarmee voorkomt u dat het totale bedrag aan te veel of te weinig ontvangen salaris oploopt. Te veel ontvangen. Te weinig ontvangen. Heeft u te veel salaris ontvangen, terwijl u er geen recht op had? Het kan bijvoorbeeld zijn dat de wijziging van uw arbeidsduur te laat in de administratie is verwerkt, waardoor u teveel ontvangen heeft. Of dat een inschaling niet goed is toegepast.
Uitleg loonstrook, loonheffing, salarisstrook, salarisspecificatie.
Vakantiedagen vrije dagen. Ontslag door werknemer. Elke maand worden door de werkgevers loonstrookjes uitgedeeld. Weet u hoe u ze moet lezen en wat alles betekent wat er op staat? Onderstaand treft u een toelichting aan op de diverse begrippen die op de salarisspecificatie voorkomen. Hopelijk wordt uw loonstrook hiermee wat duidelijker.
Eindejaarspremie Jobat.be.
Het recht op een eindejaarspremie wordt noch door een wet, noch door een collectieve arbeidsovereenkomst geregeld, dus nee ze geldt niet voor iedereen. De grootste tops flops van eindejaarscadeaus op het werk. Cadeaus krijgen, wie kan daar nu tegen zijn?

Contacteer ons

Meer resultaten voor recht op loonstrook