wat staat er op een loonstrook
 
 
Loonstrook Wikipedia.
Er kan ook aanvullende informatie gegeven worden over hoe de bedragen berekend zijn, door vermelding van bijvoorbeeld percentages en franchises. Vaak staan ook de cumulatieve bedragen vanaf het begin van het kalenderjaar vermeld. Sinds 1 januari 2013 is de loonstrook voor loon en uitkering werknemersverzekering eenvoudiger door de inwerkingtreding van de Wet uniformering loonbegrip. De Zvw-bijdrage is daarbij nu een werkgeversheffing, en speelt geen rol meer in de brutonettoberekening. Wel geldt dat de premie die de betrokkene zelf moet betalen over zijn overige bijdrage-inkomen berekend wordt over niet meer dan het maximum bijdrage-inkomen verminderd met het inkomen waarover zijn werkgevers en uitkeringsinstanties de heffing hebben betaald. Wat te veel is ingehouden op pensioenen en lijfrenten krijgt de betrokkene rechtstreeks terug van de Belastingdienst.
Wat staat er allemaal op mijn loonfiche? Jobat.be.
Je loonfiche begrijpen is cruciaal. Maar wat staat er nog allemaal op je loonfiche? Wat gebeurt er met je brutoloon? Met het verschil tussen bruto en netto wordt o.a. de sociale zekerheid gespijsd. Die zorgt ervoor dat de werkloosheidsuitkeringen, de ziektekosten en de pensioenen betaald worden. 5 redenen om je loonbrief goed te bewaren. Of het nu per post of elektronisch wordt verzonden, je loonbrief is een belangrijk document dat je inkomen bevestigt en je best levenslang bewaart.
Uitleg loonstrook, loonheffing, salarisstrook, salarisspecificatie.
Elke maand worden door de werkgevers loonstrookjes uitgedeeld. Weet u hoe u ze moet lezen en wat alles betekent wat er op staat? Onderstaand treft u een toelichting aan op de diverse begrippen die op de salarisspecificatie voorkomen. Hopelijk wordt uw loonstrook hiermee wat duidelijker. De meeste programma's' voor de salarisverwerking gebruiken nagenoeg dezelfde termen op de loonstrook. Toch kan er voor hetzelfde verschillende namen gegeven worden. We zullen proberen zoveel mogelijk van deze alternatieve begrippen op deze pagina te vermelden. BSN / Sofinummer. Burger Service Nummer of voorheen sociaal-fiscaal nummer. Onder dit unieke nummer ben je bekend bij bijvoorbeeld de belastingdienst, het UWV, de gemeente en steeds meer andere instanties. spreekt voor zich. Datum in dienst. spreekt voor zich. Datum uit dienst. spreekt voor zich. man / vrouw. gehuwd, ongehuwd, samenwonend, duurzaam gescheiden. Tabel / LH-tabel. wit of groen. De verschuldigde belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. De witte tabellen zijn voor inkomsten uit een huidige dienstbetrekking bijvoorbeeld salaris. De groene tabellen zijn voor inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking bijvoorbeeld pensioen of een WW-uitkering.
Hoeveel salaris of loon krijg je? FNV.
Wat staat er in je cao? Een werkgever mag jou natuurlijk een hoger loon betalen dan het minimumloon. Als je onder een cao valt, moet je werkgever je tenminste het loon betalen dat volgens de cao bij jouw functie hoort. Campagne Sta op Voor 14. Met deze campagne zet de FNV een mooie stip op de horizon. Want minimumloon naar 14 per uur kan veel inkomensproblemen tackelen. Het lijkt niet waarschijnlijk dat we deze stip snel kunnen gaan verzilveren in politiek Den Haag. Maar het is een goede denkrichting die vermoedelijk nog wel een tijdje meegaat. Meer over dit onderwerp. Hoogte van je loon als er een cao is. Hoogte van je loon als er geen cao is. Vergelijk je loon of doe de bruto/netto check. Ga naar Loonwijzer.nl. Bekijk een voorbeeld loonstrook pdf.
Wat staat er op mijn loonstrook?
De volgende gegevens staan altijd op je loonstrook.: De bedragen waaruit je brutoloon is opgebouwd, bijvoorbeeld je basisloon en eventuele toeslagen. Extra vergoedingen zoals reiskostenvergoeding. Jouw naam en je burgerservicenummer. De gegevens van je werkgever. Het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag die van toepassing zijn. Voor welke periode het loon wordt uitbetaald, bijvoorbeeld de maand juli. Het aantal uren dat je per periode werkt. Ingehouden loonheffingen en premies. Je brutoloon is het loon vóór de aftrek van belastingen en premies die je moet betalen. Na aftrek houd je het nettoloon over. Dat is het loon wat jij krijgt uitbetaald. Bijna iedereen betaalt loonheffing. De werkgever houdt deze bedragen in op je brutoloon en draagt ze af aan de Belastingdienst. Loonheffing: loonbelasting plus de premies volksverzekeringen Anw, AOW, Wlz. Premies werknemersverzekeringen ZW, WW, WIA. Aan het einde van het jaar ontvang je ook een jaaropgave van je werkgever.
Uitleg: je loonstrook Scholieren.nibud.nl.
Je kunt elke maand een loonstrookje krijgen, maar dat hoeft niet als je loon niet verandert. Wat staat er op de loonstrook? Bovenaan staan je persoonlijke gegevens zoals je adres en je burgerservicenummer. Daarnaast zie je informatie over je werkgever. Ook staat er hoeveel uren je hebt gewerkt, het fulltime brutosalaris, de betreffende maand en de gebruikte belastingtabel. Vervolgens zie je onder elkaar.: Toeslagen en vergoedingen, bijvoorbeeld onregelmatigheidstoeslag omdat je ook in de avond of het weekend werkt. Bruto SVW: dit is het SVW-loon, je brutoloon inclusief toeslagen.
Een salarisadministratie opzetten? Alles wat je nodig hebt om te beginnen.
Wat staat er op een loonstrook? De loonstrook is niets meer dan een een overzicht van de verdiensten van je werknemer. Je bent als werkgever verplicht om deze te delen met je werknemer. Op zon loonstrook staan in ieder geval de volgende gegevens.:
Hoe lees je een loonstrookje? Payroll Professionals.
Op sommige loonstrookjes staat achter het vakantiegeld 000. Dat betekent dat het vakantiegeld al bij het loon is inbegrepen. Voor ieder gewerkt uur reserveer je geld voor je vakantiedagen of je vakantie-uren. Het getal dat achter dit onderdeel wordt genoemd is een bedrag óf een x aantal uren. Wat er op jouw loonstrookje staat is afhankelijk van de overeenkomst die je hebt. Cumulatief, normaal en bijzonder. Op je loonstrookje staan verschillende bedragen. De cumulatieve bedragen zijn de totaalbedragen van het lopende jaar inclusief de periode waar het loonstrookje betrekking op heeft. Dit is dus bijvoorbeeld het loon van alle maanden bij elkaar opgeteld. Onder de term normaal wordt het loon waarover de loonbelasting wordt berekend verstaan. Het bijzonder tarief is van toepassing op betalingen van overwerk, vakantiegeld, bonussen et cetera. Het bedrag dat bij salaris wordt vermeld is het bruto salaris over de gewerkte uren in de periode waarop het loonstrookje betrekking heeft. Pensioenpremie OP Werknemer. Het bedrag dat hier wordt vermeld is het bedrag dat wordt ingehouden voor de betaling van de pensioenpremie over de desbetreffende periode. Het bedrag voor de pensioenpremie wordt, samen met de werkgeversbijdrage, aan je pensioenkapitaal toegevoegd. Zorgverzekeringswet ZVW premie.
Wat betekent alle informatie op je loonstrook? Loonstrokie.
Heffingsloon; wat is dat nou eigenlijk? Heel kort gezegd is het heffingsloon het zuurverdiende bedrag waarover loonheffing berekend wordt. Want ja, zo werkt dat in Nederland. Je hoeft er niks voor te doen, het gebeurt gewoon automatisch. Dit bedrag wordt netjes vermeld op je jaaropgave. Loonheffing; lekker dan! Krijg je eindelijk je salaris binnen, verdwijnt er, hup, een deel direct naar de Belastingdienst. Dit zijn de loonheffingen; belasting en premies die elke werkgever verplicht moet inhouden op het loon van werknemers. Dus, wij draaien weer op voor de kosten van de overheid? Ontzorg mij ff op zn Rotterdams. Stel hier eventueel je vraag. Ik wil graag een afspraak maken. Op" je loonstrook staat hoeveel vakantiegeld je hebt opgespaard. Hierover betaal je wel meer belasting, dus wacht nog even met boeken." Heffingsloon" is het loon voor de loonheffing. Loonheffing is de loonbelasting plus premies volksverzekeringen." Vraag dan bij 1 werkgever loonheffingskorting aan.
Nieuwe eisen aan gegevens loonstrook Redactie Salaris Rendement.
Vakantiebijslag en periode moeten wel op loonstrook. Wat voortaan wél op de loonstrook moet, is de vakantiebijslag van de werknemer en de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald. Daarnaast moeten nog steeds de onderstaande gegevens op de loonstrook staan.: het brutoloon in geld.; de gespecificeerde samenstelling van het bruto of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed.; de gespecificeerde bedragen die de werkgever op het loon heeft ingehouden of ermee heeft verrekend, zoals de pensioenpremie, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ZVW en loonbeslag.; het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst.; de periode waarover de werkgever de vakantiebijslag heeft betaald.; het wettelijke minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt.; de naam van de organisatie en de naam van de werknemer. Werknemers hebben overigens niet elke maand recht op een loonstrook: alleen als er iets verandert, is de werkgever verplicht om er eentje te overleggen.

Contacteer ons

Zoeken naar wat staat er op een loonstrook