loonstrook betekenis
 
 
Proforma loonstrook definitie WePayPeople.
Of u bent werknemer en wilt weten wat u daadwerkelijk overhoudt na aftrek van allerhande heffingen en verwerkte toeslagen. Met een proforma loonstrook kan dat. Het is een proef salarisstrook op basis van de voorgestelde afspraken over brutoloon en eventuele toeslagen.
Wat betekenen de termen op mijn loonstrook? Zakelijk: Diversen.
Wat betekent het minimumloon.: Op de loonstrook komt ook te staan hoe hoog de voor u geldende minimum loon bedraagt. Het brutoloon mag niet onder dit bedrag uitkomen. Wat betekent deeltijdpercentage.: Indien u fulltime werkt staat hier 100%. Bij een deeltijd functie staat hier het percentage ten opzichte van een fulltime functie. Fulltime kan 40 uren per week zijn, maar bijvoorbeeld ook 36 uur in de week. Wat betekent loon voor LH.: Over dit deel van het loon wordt de in te houden loonheffing berekend. Wat betekent basis ZVW.: Het deel van het loon waarover de premie ZVW moet worden betaald. Wat zijn SV dagen.: Dit zijn het aantal werkelijk gewerkte dagen. Wat betekent LH tabel.: Dit kan zijn wit of groen. De omschrijving wit heeft betrekking op inkomsten uit huidige dienstbetrekking. De omschrijving groen wil zeggen dat de inkomsten betrekking hebben op een vroegere dienstbetrekking, bijvoorbeeld pensioen. Wat betekent heffingskorting ja of nee op de loonstrook.: Hieruit valt af te lezen of de werkgever rekening heeft gehouden met heffingskortingen. Wat betekent jaargrondslag PF.: Dit bedrag wordt gebruikt om te bepalen hoeveel pensioenpremie er betaald moet worden. Wat betekent recht VT.:
Bijna payday: hoe lees je een loonstrookje? RTL Nieuws.
21 april 2016 0700: Aangepast: 31 juli 2017 1800.: Het is weer bijna zover: payday. De overheid heft vanaf 1 april iets meer loonbelasting, dus zal je nettosalaris iets lager uitvallen. Wie dat probeert te achterhalen via zijn loonstrookje, komt terecht in een woud van afkortingen. Hoe lees je zon papiertje eigenlijk? Het is lastig, geeft Nico Marinus van HR-dienstverlener Raet toe. Een loonstrookje staat vol met afkortingen, zoals bijvoorbeeld Loonheffing TB en Loon ZVW, die verschillende kostenposten aanduiden. Vakbond CNV berekende begin dit jaar dat in 3 tot 7 procent van de loonstrookjes fouten zaten. Soms wordt iemand ingedeeld in een lagere functie of is het vakantiegeld niet goed berekend. Bekijk" je strookje dus altijd, luidde het advies. Hoewel de meeste loonstrookjes geen fouten bevatten en bedrijven gebonden zijn aan cao's' waarin de afspraken zijn vastgelegd, kan het geen kwaad om dat papiertje toch af en toe eens te controleren. Zo gaat het niet altijd goed met het gewerkte aantal uren als je onregelmatig werkt, vertelt Marinus. Hoe lees je een loonstrookje? Wat betekent het bovenste gedeelte met die vakjes? Je loonstrook is in twee delen opgedeeld.
Wat staat er allemaal op mijn loonfiche? Jobat.be.
Ik ben veranderd van job en verdien bruto net evenveel als vroeger. Toch is mijn nettoloon verschillend. Hoe kan dat? Wat gebeurt er met je brutoloon? Met het verschil tussen bruto en netto wordt o.a. de sociale zekerheid gespijsd. Die zorgt ervoor dat de werkloosheidsuitkeringen, de ziektekosten en de pensioenen betaald worden. Wat is de bijzondere bijdrage sociale zekerheid? Op je loonbrief zie je soms een bijkomende inhouding op je nettoloon die bijzondere bijdrage sociale zekerheid genoemd wordt. Jobat legt je uit wat die bijzondere bijdrage sociale zekerheid inhoudt. 5 redenen om je loonbrief goed te bewaren. Of het nu per post of elektronisch wordt verzonden, je loonbrief is een belangrijk document dat je inkomen bevestigt en je best levenslang bewaart. Waarom moet ik betalen voor mijn bedrijfswagen? Een bedrijfswagen die je werkgever ter beschikking stelt en waarmee je privé-verplaatsingen mag doen, wordt aanzien als een voordeel van alle aard. Hoeveel blijft er van mijn brutoloon netto over? Van je brutoloon worden bijdragen voor de sociale zekerheid afgehouden. Wat overblijft is je belastbaar brutoloon.
De betekenis van veelgebruikte termen op een loonstrook Inkomstenbelasting.
Toggle navigation LeerWiki.nl. De betekenis van veelgebruikte termen op een loonstrook. We zijn allemaal weer blij als de maandelijkse loonstrook op de deurmat valt. Vaak wordt er alleen gekeken naar de hoeveelheid geld die op de bankrekening zal worden gestort. Toch staat er nog veel meer informatie op een loonstrook. Maar wat betekenen toch al die afkortingen en termen op het loonstrookje?
Loonstrook uitleg Loonstrook voorbeeld YoungCapital.
Cumulatieven: alle bedragen van dit kalenderjaar tot aan deze loonstrook bij elkaar opgeteld. Loonheffing: de loonbelasting en premie volksverzekeringen die je betaalt aan de Belastingdienst. Premie WGA Wn: Dit is een deel van de premie voor de werkhervattingskas. Jaarlijks dragen alle werkgevers sociale werkgeverspremies af over het loon van hun werknemers. Met deze premies verzekeren zij de werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Eén van deze premies is de premie werkhervattingskas. Hier draag je ook aan bij. Reiskostenvergoeding: de vergoeding van je reiskosten. Nettoloon: het bedrag dat je op je rekening gestort krijgt. Betaald per bank: hier vind je van links naar rechts op je loonstrook wanneer er uitbetaald is, op welk rekeningnummer en het gestorte bedrag. Type pensioen: Op de YoungCapital-loonstrook staat hier basis of plus. Dit pensioen bouw je op via StiPP. Loonheffing toepassen: Loonheffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Je mag de korting maar bij één werkgever laten toepassen. Percentage BT: BT% staat voor percentage bijzonder tarief.
Uitleg over je loonstrook Payroll Select.
Percentage BT: incidentele beloningen zoals vakantiegeld, bonus en overwerk worden belast tegen dit percentage. Tabeltijdvak: vermelding van de loonbelastingtabel welke wordt toegepast. Soortloner: vermelding van maand, vierweken of weekloon. Werkgever: het geldende werkgeversnummer waaronder de verloning plaatsvindt. Werknemer: het geldende werknemersnummer in de salarisadministratie. BSN/Sofinummer: het voor jou bekende nummer bij de Gemeentelijke Basisadministratie enBelastingdienst. Datum in dienst: datum van in dienst treden bij Payroll Select. Geboortedatum: je geboortedatum. Vakantie/Ziekte: indien u vakantie heeft gehad of ziek bent geweest, worden deze vergoedingen ook op uw loonstrook vermeld.
Betekenis-definitie loonstrook: Ook: salarisstrook, weddestrook voor militairen, loonstrookje, DFB De Financiële Begrippenlijst.
Een rondgang langs salarisverwerkers, vakbonden en werkgevers leert echter dat het blijft wemelen van de fouten op de alsmaar complexer ogende loonstrook. Van vergeten overuren tot het verkeerde belastingtarief: het blijft opletten geblazen voor wie er zeker van wil zijn dat hij krijgt wat hem beloofd is. Bron: DFT 30-12-2016. Meeste loonstrookjes vallen hoger uit in januari Het overgrote deel van de werkenden ziet een hoger nettoloon in januari op het loonstrookje. Er hoeft minder belasting te worden betaald. Ook is de premie voor het pensioen lager. Bron: Nu.nl 20-12-2017. Komende week krijgt werkend Nederland de eerste loonstrookjes van het nieuwe jaar. Maar slechts een kleine minderheid gaat die ook echt bekijken, laat staan grondig bestuderen. De overzichten zouden eenvoudiger moeten worden, maar dat lijkt nauwelijks te gebeuren. Bron: Telegraaf 19-01-2019. Engels: pay slip, payslip.
Uitleg over je loonstrook? Allés over loonstroken Het Salariskantoor.
Inhouding loonheffing inkomstenbelasting. Netto, ook wel vermeld als nettoloon of nettosalaris. Dit is het resultaat van het brutoloon waar onder andere belasting en sociale premies van zijn afgetrokken. De werkgever houdt deze belasting en premies in op het brutoloon om deze af te dragen aan de overheid. Dit is dus het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk krijgt uitbetaald. Hier staat het bedrag dat overgemaakt moet worden naar het rekeningnummer van de werknemer. Dit zijn de bruto opgebouwde rechten op vakantiegeld sinds de vorige uitbetaling van het vakantiegeld. In de kolommen Res en Saldo worden de mutaties van deze periode weergegeven. Hier staat de Bruto-uitkering plus vergoeding Zorgverzekeringswet. Hierover worden loonbelasting en premie volksverzekeringen betaald. Fiscaalloon wat conform tabel belast wordt. Fiscaalloon BT betekent Fiscaalloon Bijzonder Tarief. Het bijzonder tarief is de belasting over bijzondere inkomsten zoals een dertiende maand, achterstallig loon, uitbetaalde vakantiedagen en vakantiegeld. Het gaat hierbij dus om inkomsten bovenop het normale inkomen. Loon sociale verzekeringen. Het bedrag waarover de sociale verzekeringspremies worden berekend. Bruto loon minus de SV-premie, de werknemerspremie voor WW. Loon voor berekening Werkloosheidspremie. Loon voor berekening WAO-premie. Aantal werkelijk gewerkte dagen.
Afkortingen op loonstrookje nader verklaard Financieel: Administratie.
En wat betekent bijvoorbeeld de kleur wit op je loonstrook, hoe zit het met de arbeidskorting en waar vind je de reiskosten terug. Je vindt hier een overzicht van de betekenis van al deze termen. De meeste voorkomende afkortingen op de loonstrook. Vakantiegeld en urenreserveringen. De meeste voorkomende afkortingen op de loonstrook. De volgende afkortingen zijn vaak terug te vinden en zijn niet voor iedereen duidelijk te herleiden naar een bekend begrip.: Dit wordt meestal gevolgd door een ja'of' nee, dan wel het cijfer 0, 1 of 2 om aan te geven of de loonheffingskorting al dan niet wordt toegepast op jouw loon. Meestal zul je hier lezen dat de kleur wit is. Dit betekent dat de opgave betrekking heeft op tegenwoordige dienstbetrekkingen. BT% Percentage Bijzonder Tarief.

Contacteer ons

Meer resultaten voor loonstrook betekenis